OLD HARBOUR ART TRAIL

– Se svensk text nedan
– Suomeksi, selaa alaspäin

SALLY KIDALL Australia

Hands Off: Can’t see the wood for the trees

A giant suspended red X structure disrupts the historic Kittholmen ropeway cut through the native forests during the height of its shipbuilding heritage in the 19th century. The red X is used as an emblem of protection often associated with the tree harvesting markers. Its strategic placement aims to evoke a sense of unease and spark contemplation. This poignant site-responsive intervention acknowledges the indispensable role our forests’ serve in maintaining ecological equilibrium amidst the mounting threats from human action and climate change. Finland, the land of never ending forests and the most forested country in Europe offers and ideal setting for this work urging society to embrace responsible stewardship for our precious forests. 

Footnot

Traces of a red platform linger beneath the forest floor, while a simple ladder with red rungs extends up from the stump of a felled tree. These remnants hint a pas occupations and retired industries of the old harbour, which has since been decommissioned due to rising land levels caused by isostatic rebound.
Production images, Old Harbour, Jakobstad / Pietarsaari, 2023

– Suomeksi, selaa alaspäin

 

SALLY KIDALL Australien

Bort med händerna, kan inte se skogen för alla träd

Ett stort rött X, stör den historiska Repslagarbanan, som användes under storhetstiden för skeppsbyggnad på 1800-talet.  Det röda X:et används som en symbol som ofta förknippas med markörer för trädavverkning. Dess strategiska placering syftar till att framkalla en känsla av oro och väcka eftertanke. Detta platsspecifika arbete, bekräftar den viktiga roll som våra skogar spelar för att upprätthålla ekologisk jämnvikt mitt i de ökande hoten från mänsklig verksamhet och klimatförändringar. Finland, de oändliga skogarnas land och det mest skogrika landet i Europa, erbjuder en idealisk miljö för detta verk som uppmanar samhället att ta ansvar för våra värdefulla skogar. 
Fotnot
Spåren efter en röd plattform finns i skogskanten, medan en enkel stege med röda stegpinnar sträcker sig upp från ett träd som delvis är avverkat. Dessa lämningar tyder på tidigare verksamhet och nedlagd industri i den Gamla hamnen i Jakobstad, som sedan dess har tagits ur bruk på grund av stigande landnivåer. 
Produktionsbilder Konststigen i Gamla hamn, Jakobstad 2023


SALLY KIDALL Australia
Kädet pois, en näe metsää puilta
Suuri punainen X rikkoo historiallista Köysikujaa, jota käytettiin laivanrakennuksen kulta-aikana 1800-luvulla. Punaista X-merkkiä käytetään merkkinä, joka usein liitetään metsänhakkuuseen. Sen strateginen sijoitus haluaa tuoda esiin levottomuuden tunteen ja herättää ajatuksia. Tämä paikkaan sidottu työ vahvistaa sitä tärkeää osaa jota metsämme tekevät ylläpitääkseen ekologista tasapainoa lisääntyvää uhkaa ihmisten toiminnasta ja ilmastonmuutoksesta. Suomi, loputtomien metsien maa ja Euroopan metsärikkain maa, tarjoaa ihanteellisen miljöön tälle työlle, joka haastaa yhteiskunnan ottamaan vastuuta arvokkaista metsissämme.
Alaviite
Metsän reunassa on jälkiä punaisesta kannesta, kun taas yksinkertaiset tikapuut kohoavat puusta, joka on osittain hakattu. Nämä jäännökset kuvaavat toimintaa Pietarsaaren Vanhassa satamassa joka lopetettiin maankohoamisen vuoksi. 
Tuotantokuvia, Vanha Satama, Pietarsaari 2023